Vòng tay cho nữ mệnh hỏa, thổ cầu tài lộc và duyên buôn bán 

Trợ duyên cho tín nữ mệnh hỏa, thổ thỉnh cầu tài lộc và duyên buôn bán. Agate đỏ có lộc lắm mà tránh tà lại mạnh

 

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.
Bài viết liên quan