Tư vấn: Chọn năm sanh con nên chọn theo tuổi Mẹ

Chọn năm sanh con

Chọn năm sanh con, có nhiều quan điểm lựa chọn, ở đây tôi xin giới thiệu cách mà chúng tôi tin dùng.
Nên hay hư là ở Mẹ, lựa chọn năm sanh con nên chọn theo tuổi Mẹ.
Theo cách trình bày dưới đây, những tuổi (năm) đề cập bảo tốt thì kết quả tốt, những tuổi (năm) không nói đến, tất nhiên là xấu.

TUỔI MẸNĂM
Tốt 1Tốt 2Tốt 3Tốt 4
20252021; 20292022; 20302020; 2028
SỬU20262022; 20302023; 20312021; 2029
DẦN20272023; 20312024; 20322022; 2030
MÃO20282024; 20322025; 20212023; 2031
THÌN20292025; 20212026; 20222024; 2032
TỴ20302026; 20222027; 20232025; 2021
NGỌ20312027; 20232028; 20242026; 2022
MÙI20202028; 20242029; 20252027; 2023
THÂN20212029; 20252030; 20262028; 2024
DẬU20222030; 20262031; 20272029; 2025
TUẤT20232031; 20272032; 20282030; 2026
HỢI20242032; 20282021; 20292031; 2027

Được đăng trong: -