Tên lá phép: PHRA PIDTA (PHẬT BỊT MẮT) TRỢ TIỀN BẠC – BÌNH AN

Tên lá phép: PHRA PIDTA (PHẬT BỊT MẮT)
Sư tạo ra: LUANG PHOR PAE CHÙA WAT PIKHUNTHONG
Năm tạo ra: 2514 (1971)
Làm từ: BỘT PHÉP

Tên lá phép: PHRA PIDTA (PHẬT BỊT MẮT) – Hình ảnh 2 mặt

Sư tạo ra: LUANG PHOR PAE CHÙA WAT PIKHUNTHONG

Được đăng trong: -