MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA PHẬT!

5/5 - (1 bình chọn)

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA PHẬT!

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.
2. Ở đời thì đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong thuận chiều theo ý mình, vì thuận chiều ý mình tất sinh tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính.
9. Thấy lợi thì đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài.

(Sưu tầm)