Xăm phép ở đây thầy sẽ xăm thủ công theo nghi thức truyền thống