Hah taew yant tattoo meaning – Ý nghĩa hình xăm 5 dòng

Hah taew yant tattoo meaning – Ý nghĩa hình xăm 5 dòng

Hah taew yant tattoo meaning

Hah taew yant tattoo meaning

- Everyone must be familiar with this tattoo of 5 lines. This is one of the three popular Sak Yant performed by the monks at the monastery. This special Sak Yant is said to bring good luck, provide protection against misfortune, increase insurance against black magic, allow wearers to be charismatic against the opposite sex and bring luck. lucky. Said to be over 700 years old, the script for the mantra - written in ancient Khom language - was created by a Buddhist monk from Chiang Mai, Kruba Kam of Wat Ton Pin Monastery.
- The meaning of the 5 lines is as follows:
✔ First line: Prevent, limit and protect where you live if bad feng shui.
✔ Second line: Gear and protect against bad horoscopes.
✔ The third line: Protect yourself, avoid minor harm, being wormwood.
✔ Fourth line: Increase your luck, success and fortune.
✔ The fifth line: Make others believe and love themselves.

 Ý nghĩa hình xăm 5 dòng

– Hẳn ai cũng đã quen về hình xăm kinh 5 dòng này. Đây là một trong ba Sak Yant phổ biến được thực hiện bởi các nhà sư tại tu viện. Sak Yant đặc biệt này được cho là mang lại may mắn, cung cấp sự bảo vệ chống lại vận rủi, tăng cường bảo hiểm chống lại ma thuật đen, cho phép người mang có sức lôi cuốn chống lại người khác giới và mang lại may mắn. Được cho là đã hơn 700 tuổi, kịch bản cho câu thần chú – được viết bằng ngôn ngữ Khom cổ – được tạo ra bởi một tu sĩ Phật giáo từ Chiang Mai, Kruba Kam của tu viện Wat Ton Pin.
– Ý nghĩa của 5 dòng kinh như sau :
✔ Dòng đầu tiên: Ngăn chặn, giản hạn và bảo vệ nơi bạn sinh sống nếu phong thủy xấu.
✔ Dòng thứ hai: Cải số và bảo vệ chống lại chòm sao tử vi xấu.
✔ Dòng thứ ba: Bảo vệ bạn, tránh tiểu nhân hãm hại, bị người khác chơi ngải.
✔ Dòng thứ tư: Tăng sự may mắn, thành công và tài lộc của bạn.
✔ Dòng thứ năm: Làm cho người khác tin tưởng, yêu quý bản thân.

Được đăng trong: -