Bùa phật che mặt trợ may mắn bình an

Lá bùa phật che mặt đeo bên mình

Tên lá phép: PHRA PIDTA MAHASANEH (PHẬT BỊT MẮT)


Sư tạo ra: LUANG PHOR TOH CHÙA WAT PHRADOOCHIMPLEE
Năm tạo ra: 2521 (1978)
Làm từ: BỘT PHÉP

Được đăng trong: -